नेपाली

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activities

 

आ.व. २०७१।७२ का प्रस्तावित कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु

 

क्र.सं.

विवरण

EIA Final Report प्राप्त गर्ने

Detailed  Environment Management Plan तयार गर्ने

Detailed Resettlement & Rehabilitation Plan तयार गर्ने

ब्रम्हदेवबाट पञ्चेश्वर पहूच मार्ग संम्भाव्यता तथा EIA अध्ययन

मेलौली-पञ्चेश्वर खण्ड Track Opening

महेन्द्रनगरमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लागि जग्गा खरिद गर्ने

पञ्चेश्वर साइट भवन निर्माण