नेपाली

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक गरिएको विवरण